Телевизија Далга КРТ - КумановоКуманово 1300, улица Питу Гули 1-А
телефон: (+389) 031/ 427 424
e-mail: tvkrt@t-home.mk
 
ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Куманово  34 Стари Лозја