Локалната приватна Телевизија Здравкин е основана на 20 Јануари 1991 година.

Велес 1400, улица Димче Мирчев 1
телефон: (+389) 043/ 212 900, 212-901, 212-902
факс: 043/ 212 904
e-mail: tvzdravkin@t-home.mk
web-site: www.facebook.com/televizija.zdravkin
 
ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Велес  27 Трпезица