Прилеп 7500, ул. Круме Волнаровски 140
тел. +389 048/ 417 565
SMS: 070/ 14 55 95, 075/ 14 55 95
e-mail: info@radio5coki.net
web-site: www.radio5coki.net

Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај во живо mp3
 
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Прилеп   89.50 „Жито Прилеп“