Телевизија "Скај Нет" - Скопје

Денес локална телевизија со отворена и јасна амбиција - добивање лиценца за национален телевизиски концесионер, за што ги исполнува сите технички и персонални предуслови, Sky Net телевизија, ползувајќи го искуството на својот менаџмент тим, професионалноста на луѓето кои ја чинат, техничките можности кои ги поседува, како и најновите достигнувања во глобалната телевизиска индустрија, својот поглед го има свртено кон имплементацијата на новите Hi-Tech телевизиски апликации. Преку воведувањето на овие содржини, инвестирањето како во обука на своите кадри, така и во следењето на светските стандарди за техничка опременост и екипираност, Sky Net, со консталацијата на прва интерактивна телевизија во државата, целосно е свртена кон својот медиум од јавен интерес. Со искористувањето на сателитските комуникации и потребата од глобализација на секој сегмент од општественото опкружување, работата и делувањето на нашиот Оддел за развој, комплетно се насочени кон интегрирање на Sky Net телевизија во европскиот и светскиот етер. Поради сето тоа, нашата мисија е повеќе од јасна - надминување на физичките граници и метаморфоза на Sky Net од локална, преку регионална во глобална телевизија.

Скопје 1000, ул. Васил Главинов 14/7, Бизнис центар "Палома Бјанка"
тел. +389 2 3236 623, 3131 302
факс +389 2 3124 204
e-mail: skynet@skynet.com.mk, contact@skynet.com.mk
web-site: www.skynet.com.mk  
Емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Скопје  48 Гази Баба
Скопје  61 Средно Водно