Телевизија Далга КРТ - КумановоКуманово 1300, ул. Питу Гули 1-А
тел. +389 031/ 427 424
e-mail: tvkrt@t-home.mk
 
ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Куманово  34 Стари Лозја