Телевизии во Разловци

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
 12 МРТ 1 Разловци, (приема од Буковиќ)
506
(25)
RTM 2 Разловци, (приема од Буковиќ)
  

Репетитор Разловци


Географски координати: 22°48'14"E / 41°52'13"N, надморска височина (кота терен): 817 м.