Свети Николе 2220, ул. „Вељко Влаховиќ“ 40-Б
тел. +389 32 440372
факс: +389 32 441167
web-site: www.facebook.com/modea-fm-499359825365

Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Свети Николе   97.7 ул. Вељко Влаховиќ 40-Б,