Од 4 јули 1991 година во етерот над Кавадарци започна да се емитува програмата на приватната телевизија КТВ-41. За почеток со квалитетен ТВ сигнал се покриваше целата општина Кавадарци, а подоцна програмата на КТВ-41 се следи во Кавадарци, Росоман, Неготино, Градско и Демир Капија, преку репетиторскиот пункт Голем Љубаш.

Во делот на информирањето на граѓаните КТВ-41 има голем придонес во навременото, точно и непристрасно информирање на граѓаните за поважни настани од регионот, поради што КТВ стана неделив дел од животот на тиквешани.

Технички телевизијата е опременасо најсовремена дигитална опрема. За нашата гледаност говорат и резултатите од истражувањата што во изминатиот период ги вршеа повеќе истражувачки агенции.

Кавадарци 1430, плоштад Матшал Тито б.б.
тел. +389 043/ 400 266
e-mail: tvktv41@t-home.mk
web-site: www.ktv41.com.mk

ТВ емитување
ТВ емитување - град Канал Предавател, моќност, (детали)
Кавадарци 506
(25)
Голем Љубаш
Кавадарци 530
(28)
Голем Љубаш