Радиостаници во Мал Радобил

УКБ,MHz Радиостаница Предавател, моќност, RDS
104.20 Антена 5 Мал Радобил,