Радиостаници во Глобочица

УКБ,MHz Радиостаница Предавател, моќност, RDS
  95.30 МРТ Радио Скопје Пискупштина, PRVA
  98.70 МРТ Радио 2 Пискупштина, VTORA
101.50 RTM Radio e Maqedonisë 3 Пискупштина, TRETA
 

Телевизии во Глобочица

ТВ канал Телевизија Предавател, моќност, (детали)
   7 МРТ 1 Пискупштина, (приема од Мали Влај)
 23 RTM 2 Пискупштина, (приема од Мали Влај)
 28 МРТ Собраниски канал Пискупштина, (приема од Мали Влај)
  

Репетитор Глобочица / Пискупштина


Географски координати: 20°37'47"E / 41°19'46"N, надморска височина (кота терен): 950 м.