Супер Радио емитува програма од 1992 година и е едно од први комерциjални радио станици во Македониjа. Емитува 24 часа стерео програма од контактен, музичко-забавен и информативен карактер. Првенствено на македонски jазик, а одделни емисии и на Влашки jазик. Во летната сезона (jуни-jули-август) емисии на англиски, германски, француски и холандски jазик. Централно информативна емисиjа е "16-16". Броjот на потенциjалните слушатели е до 200.000 на поширокиот регион околу Охридското Езеро, со центрите Охрид, Струга и Поградец - Албаниjа. Неговата "идеална публика" е младата и средната популациjа. Располага со студиска техника од солидни професионални стандарди, 500 W трансмитер, моќен антенски систем.

Охрид 6000, ул. Македонски просветители б.б.
тел. +389 046/ 263 011, 260 353, 261 022
телефон/факс: (+389) 046/ 260 078
e-mail: superradio@superradio.com.mk
web-site: www.superradio.com.mk

Интернет емитување
Врска Формат на интернет емитувањето
Слушај во живо AAC+
 
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Охрид   97.00 Гореничка чука, 500 W
 


Аудио сигнали на Супер Радио